بستنی

لولر

ترکیبی یک است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
بستنی

فانتزی

ترکیبی دو است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
آیس کافی

هندریک

ترکیبی سه است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
بستنی

لولر

ترکیبی یک است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
بستنی

فانتزی

ترکیبی دو است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
آیس کافی

هندریک

ترکیبی سه است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
بستنی

لولر

ترکیبی یک است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
بستنی

فانتزی

ترکیبی دو است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه! 
آیس کافی

هندریک

ترکیبی سه است از کاکائو، وانیل، بستنی سنتی زعفرانی و یک ترکیب اضافه!